Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับ สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
08.10.2562 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ตามพรราชบ..
 
22.08.2562 โครงการทบทวนและจัดกระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนรพัฒน..
 
 
 
ขอเลื่อนการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดทำ “บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3” และ  “แบบแสดงรายการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7” ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ขอเลื่อนการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการ..
-
Date : 20/1/2563
 
ภาพบรรยากาศการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดทำ “บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3” และ  “แบบแสดงรายการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7” ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1
ภาพบรรยากาศการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ..
-
Date : 13/1/2563
 
 
โครงการให้คำปรึกษา “การจัดทำแผนแม่บทเมืองอัจฉริยะ” (Consultancy for Master Plan Formulation on Smart City)   (ตัวอย่างโครงการสำหรับจังหวัดที่ต้องการเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ)
โครงการให้คำปรึกษา “การจัดทำแผนแม่บทเมืองอัจฉริยะ”..
-
Date : 12/6/2562
 
โครงการอบรมหลักสูตร การเสริมสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ : การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ Empowering Strategy Professionals (S-Pro) : Smart City Workshop
โครงการอบรมหลักสูตร การเสริมสมรรถนะนักบริหารยุทธศา..
เลื่อนการอบรม
Date : 4/6/2562
 
 
ราชกิจจานุเบกษา
ราชกิจจานุเบกษา
กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้อง..
Date : 29/8/2561
     

การสร้างทีมงาน
การสร้างทีมงาน
กลุ่มเป็นการรวมตัวของบุคคลมากกว่าหนึ่งคนการรวมตัวของกลุ่มที่มีเป้าหมายอย่างเดียว..
12/6/2562
 
พุทธวิธีในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
พุทธวิธีในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับองค์กร การคัดเลือก การพัฒน..
11/6/2562
 
การใช้ถ้อยคำสำนวน
การใช้ถ้อยคำสำนวน
ใช้ภาษาราชการ ไม่ใช้ภาษาลำลอง ภาษาพูด หรือภาษานักประพันธ์
10/6/2562
 
บทบาทของนัก HR ในการสร้างแบรนด์ให้กับองค์กร
บทบาทของนัก HR ในการสร้างแบรนด์ให้กับองค์กร
ในยุคปัจจุบันนี้ทุกหน่วยงานมีส่วนช่วยสร้างและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ..
1/6/2562
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)
47/101 สำนักงาน ก.พ. อาคาร 8 ชั้น 2 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000โทร. 0-2527-8700 แฟกซ์. 0-2527-7050 e-mail : sorporror@gmail.com